Obchodné podmienky

v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení (ďalej len „Obchodné podmienky“)

 

I.                 Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou

 

Deccurat.sk („Internetový obchod“) je

Predávajúci:

Obchodné meno:                                                         Deccurat s. r. o. 

Sídlo:                                                                               Slobody 1189/48, 044 14 Čaňa

IČO:                                                                                 52 742 130

DIČ:                                                                                 2121122575

Registrácia:                                                                    Obchodný register Okresného súdu Košice,

Odd.: Sro, vložka č.: 47607/V

E-mail:                                                                           management@deccurat.com       

Tel. č.:                                                                           +421903535323, +421949451243

Štatutárny orgán:                                                        Ing. Viliam Juhás, Stanislav Turčáni

(ďalej ako „Predávajúci“)

 

1.    Tovarom predávajúcom v Internetovom obchode sú vysokokvalitné produkty vyrábané z kovu a ocele, ako lampy, nástenné obrazy – wall art, oceľové ruže a iné produkty ponúkané v Internetovom obchode („Produkty“ jednotlivo „Produkt“).

2.    Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná resp. zakúpi Produkty od Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu a ktorá vyplnila elektronickú objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania Produktu („Kupujúci“).

3.    Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva Produkty ponúkané prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania („Spotrebiteľ“).

4.    Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Internetovom obchode podľa bodu 4 Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.

5.    Elektronickou objednávkou („Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania Produktov, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 7 Obchodných podmienok.

6.    Prijatím Objednávky Predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim („Zmluva“).

 

II.                Objednávka

7.    Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie formulára údajmi, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to mena, priezviska, adresy bydliska, telefonického čísla a e-mailovej adresy. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.

8.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:

a)      Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke; alebo

b)     Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo

c)      Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo

d)     Nebolo možné potvrdiť Objednávku; alebo

e)     Ak celková cena za Produkty vrátane prípadného poštovného nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu; alebo

f)       Predávajúci nevie zabezpečiť dodanie Produktu objednaného Kupujúcim z technickej príčiny.

1.      Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.

2.      Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.

3.      Predávajúci bezodkladne odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí Objednávky. Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

4.      Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne oboznámený, že môže odstúpiť od tejto Zmluvy do 14 dní od prevzatia Produktu v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 10/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň, že sa oboznámil s tlačivom na Odstúpenie od Zmluvy, ktoré je súčasťou týchto Obchodných podmienok.

 

III.              Cena a poštovné

13.   Cena Produktov je uvedená na webstránke Internetového obchodu.

14.   Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Produktov. Konečná cena pre Kupujúceho je uvedená v potvrdení Objednávky.

15.   Predávajúci môže poskytnúť na ponúkané Produkty zľavu, ktorá bude uvedená na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.

16.   K Produktom zakúpených Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra. Kupujúci súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu.

 

IV.              Možnosti platby za Produkty

21.   Predávajúci akceptuje platbu za Produkty len prostredníctvom bankového prevodu na účet Predávajúceho v tvare IBAN: SK05 8330 0000 0026 0173 5749

22.   Ak cena za Produkty nebude uhradená v plnej výške, Predávajúci je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Produktov Kupujúcemu.

 

V.               Dodacie podmienky a prevzatie Produktov

23.   Doba dodania Produktov závisí od stupňa zložitosti výroby konkrétneho Produktu Predávajúcim. Po dokončení Objednávky, je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o dobe dodania objednaného Produktu v závislosti od dĺžky výroby konkrétneho objednaného Produktu. V prípade ak sú Produkty na sklade, alebo sú už vyrobené, Predávajúci ich zasiela Kupujúcemu ihneď po úspešnom zaplatení kúpnej ceny. 

 

24.   Predávajúci zasiela Produkty Kupujúcemu, až po úspešnom zaplatení kúpnej ceny prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho podľa článku IV týchto Obchodných podmienok.

 

25.   Produkty zasiela Predávajúci na emailovú adresu zadanú Kupujúcim, prostredníctvom

a)      Slovenskej pošty – dobierkou

 

26.   Náklady spojené s doručením Produktov sú spravidla uhrádzané Kupujúcim.

 

27.   Produkty Predávajúci dodáva len v rámci členských krajín Európskej Únie.

28.   V prípade, ak objednané Produkty nebude možné expedovať, Predávajúci bude o tom Kupujúceho ihneď informovať.

29.   Ihneď po prevzatí Produktu je Kupujúci povinný Produkt prezrieť, či nie je poškodený, alebo vadný.

 

Reklamácia Produktov

30.   Kupujúci je oprávnený reklamovať Produkty v zmysle Reklamačného poriadku uverejneného na webovej stránke Internetového obchodu.

 

VI.              Spracúvanie osobných údajov

31.   Predávajúci spracúva osobné údaje tretích osôb, najmä Kupujúcich alebo osôb, ktoré sa registrovali alebo prihlásili (ďalej len „Registrované osoby“) na portáli Internetového obchodu (ďalej len „Portál“), v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

32.   Kupujúci odoslaním Objednávky, alebo Registrovaná osoba kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať“ pri registrácii na Portál Predávajúceho, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Predávajúci na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Predávajúci a Kupujúci, resp. Registrovaná osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, resp. Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Kupujúceho o jeho platobnej karte. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov.

 

33.   Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 40 Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedeným v rovnakom bode Obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim, resp. Registrovanou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.

 

34.   Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a  neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom Produktov prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.

 

35.   Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to prevádzkovateľom webových stránok, na ktorých je uložený Internetový obchod a to Predávajúcim (prevádzkovateľ eshopového systému), spoločnosť Deccurat s. r. o., so sídlom Slobody 1189/48, 044 14 Čaňa, IČO: 52 742 130, Obchodný register Okresného súdu Košice, Odd.: Sro, vložka č.: 47607/V   prevádzkovateľ dátového centra), ďalej subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Predávajúceho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

36.   Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.

 

37.   Predávajúci v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Kupujúcemu, resp. Registrovanej osobe nasledovné informácie:

a)      identifikačné údaje Predávajúceho sú uvedené v bode 1 Obchodných podmienok,

b)     účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 40 Obchodných podmienok,

c)      zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 40 Obchodných podmienok,

d)     osobné údaje, resp. osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v bode 43 Obchodných podmienok,

e)     Predávajúci uchováva osobné údaje Kupujúceho po dobu 15 rokov registrácie vo forme uchovávania objednávky v databáze Internetového obchodu, inak v súlade osobitnými právnymi predpismi,

f)       Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba majú právo od Predávajúceho požadovať prístup k ich osobným údajom, právo na opravu ich osobných údajov, právo na vymazanie ich osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,

g)      Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba, môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby:
Osoba poskytujúca osobné údaje (ďalej aj „dotknutá osoba“) má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia práva v zmysle nasledujúcich bodov Obchodných podmienok.

Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 45 Obchodných podmienok.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)      osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; alebo

b)     dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; alebo

c)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo

d)     osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo

e)     je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

f)       sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a)      dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť spracúvaných osobných údajov; alebo

b)     spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo

c)      Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo

d)     dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

e)     Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie    spracúvania osobných údajov zrušené.

38.   Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

39.   Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

a)      Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

b)     Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

c)      Informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.

d)     Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 

40.   Používanie súborov cookie

Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby (ďalej len „Koncové zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania Portálu. Prostredníctvom súborov cookie si Portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Kupujúceho. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Portálu.

Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware.

Portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v Koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z Koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.

Portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v Koncovom zariadení za účelom:

a)      zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Portálu,

b)     zapamätania navštívených miest Portálu a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie,

c)      zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Portálu vložia,

d)     zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum a počet jednotlivých návštev Portálu, časový interval požívania a pod.),

e)     zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.

Informácie získané zo súborov cookie Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.

Pokiaľ sa Registrovaná osoba neprihlási do Portálu prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jej osobných údajov.

Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť.

V prípade nepoužívania súborov cookie Kupujúci nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.

 

VII.            Autorské právo

41.   Produkty sú v zmysle §3 zákona č. 185/2015 Autorský zákon dielom, na ktoré sa vzťahujú všetky ustanovenia o ochrane diela a autorských práv v zmysle tohto zákona.

 

VIII.           Rozhodné právo, právomoc súdu a alternatívne riešenie sporov

42.   Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.

 

43.   Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.

 

44.   Alternatívne riešenie sporov:

a)      Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.

b)     Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

c)      Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.

d)     Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

e)     Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

f)       V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európske platformy

g)      RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

IX.              Záverečné ustanovenia

45.   Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Autorský zákon Z. z. a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.

 

46.   Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti.

 

47.   Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.

 

48.   Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na webstránke Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.

 

49.   Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho alebo Registrovanú osobu stávajú účinnými a záväznými dňom registrácie Registrovanej osoby na Portáli Predávajúceho alebo objednaním konkrétneho Produktu.

 

50.   Registrovaná osoba, najmä Kupujúci registráciou na webstránke Internetového obchodu Predávajúceho alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámila s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.

 

51.   Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového obchodu.

52.   Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 01.08.2020.

  

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 

Fax č. 02/58 27 21 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

 

 

Komu


Obchodné meno:                                          
Deccurat s. r. o.
Sídlo:                                                             
Slobody 1189/48, 044 14 Čaňa

IČO:                                                               52 742 130
telefón:                                                          
+421903535323, +421949451243

e-mail:                                                            management@deccurat.com

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento Produkt (popis Produktu zakúpeného od predajcu):

 

 

 

 

 

Číslo objednávky*:

 

Dátum objednania*:

 

Dátum prijatia*:

 

Meno a Priezvisko/Obchodné meno*:

 

Adresa kupujúceho*:

 

 

Sumu za vrátený Produkt si želám vrátiť*:

 


na bankový účet / IBAN /: SK

 

 

Dátum*:

 

 

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 

 

 


*
povinný  údaj